Print icon

Begrippenlijst mobileverzekering

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste begrippen die te maken hebben met een PC, laptop, tablet of iPhone verzekering.

Apparatuur

Een computer, tablet of andere elektronische apparatuur met de daarbij behorende accessoires.

Betalingsperiode

De tijden waarop je de premie voor je verzekering dient te betalen. Dit kan maandelijks, periodiek of jaarlijks.

Brandschade

Schade aan je laptop, tablet of andere apparaten veroorzaakt door brand. Deze schade dient te zijn ontstaan zonder opzet.

Computervirus

Een programma dat zich op je computer kan installeren. Vaak is het een zelfkopiërend programma dat zich door je hele computer verspreidt. Zo’n virus zorgt ervoor dat je computer niet meer optimaal functioneert of zelfs helemaal niet meer functioneert.

Diefstal

Het, zonder toestemming, in bezit nemen van andermans zaken zonder de intentie deze ooit nog terug te geven.

Eigen risico

Is dat deel van de kosten aan je laptop, tablet of andere apparatuur welke je zelf dient te betalen. Je betaalt dus een gedeelte van de rekening zelf en het andere gedeelte betaalt de verzekeraar voor jou.

Einddatum verzekeringsperiode

De datum waarop de verzekering beëindigt. Deze datum staat in de polisvoorwaarden van je verzekering vermeld. Vanaf dan kun je ook overstappen naar een andere verzekering.

Geografische dekking

Hiermee verwijst je verzekeraar naar de regio waarin je verzekering geldt. Dit kan bijvoorbeeld alleen in Nederland zijn maar ook in het buitenland.

Ingangsdatum verzekeringsperiode

De datum waarop de verzekering van start gaat. Deze datum staat o.a. vermeld op de polis van je verzekering.

iPhone

Mobiele telefoon van het merk Apple. Het bevat een aanraakscherm, ook wel touchscreen genoemd.

Onderdelen

De onderdelen van het verzekerde product. Daaronder wordt verstaan ieder mechanisch of elektronisch onderdeel van het verzekerde apparaat. Meestal kun je in de polisvoorwaarden een beschrijving vinden van wat er exact verzekerd is.

Opzettelijke schade

Schade opzettelijk toegebracht aan je apparatuur door een persoon anders dan jezelf en zonder jouw medeweten.

Periode

De totale duur van de verzekering zoals die vermeldt staat op het verzekeringscertificaat.

Reparatie kosten

De kosten die gepaard gaan met het repareren van de apparatuur. Hierbij behoort ook het arbeidsloon van de reparateur.

Schade door ongeval

Schade aan je laptop/iPhone/tablet of andere apparatuur welke veroorzaakt is door een ongeval. Dat wil zeggen dat deze schade niet met opzet is ontstaan.

Schadebehandelaar

De persoon die de meldingen van schades in behandeling neemt en beoordeelt voor je verzekeraar.

Serviceverlener

Hiermee wordt de verzekeringsmaatschappij waar jij je verzekering afgesloten hebt bedoelt.

Slijtage

Geleidelijke achteruitgang van je apparatuur welke ontstaat door het op een normale wijze gebruiken van je apparaat.

Tablet

Een rechthoekige en platte computer zonder muis of toetsenbord. Het bevat een scherm welk je kunt aanraken om het op die manier te besturen.

Vervangingskosten

Kosten die gepaard gaan met het vervangen van onderdelen van je apparaat. In deze kosten zij ook de arbeidskosten meegenomen.

Verzekerde som

Het bedrag waarvoor je, jouw laptop, tablet of andere apparatuur verzekerd hebt. Dit is het maximale bedrag de je vergoedt kunt krijgen wanneer er schade ontstaat aan het verzekerde apparaat.

Waterschade

Schade aan je laptop, tablet of andere elektronische apparaten welke veroorzaakt is door vrijkomend water.