Student met handicap of beperking

Studeren met een handicap of beperking

In Nederland bestaan er mogelijkheden tot financiële compensatie en subsidies voor jongeren met een handicap of beperking die willen studeren. In dit artikel worden deze belangrijkste regelingen besproken.

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)

Wanneer iemand in het 17e levensjaar langdurig ziek is geworden of blijvend invalide is geraakt, dan is het mogelijk om vanaf het 18e levensjaar een WAJONG uitkering aan te vragen. Indien de verzekerde arbeidsongeschikt raakt tussen zijn/haar 18e en 30e levensjaar en een studie volgt, dan kan de WAJONG uitkering ook worden aangevraagd. Voorwaarde voor het aanvragen van een Wajong uitkering is dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Kijk voor meer informatie over de Wajong en de regelingen voor iedereen die slechts deels arbeidsongeschikt is op de pagina Wajong.

Studeren in het buitenland

Voor studenten met een handicap of een chronische ziekte is het in veel gevallen ook mogelijk om te studeren in het buitenland. Het internationale kantoor van een onderwijsinstelling biedt informatie over deze mogelijkheden.

Naast de onderwijsinstellingen zijn er ook andere organisaties die meer informatie geven over studeren in het buitenland. Enkele van deze organisaties zijn:

  • Expertisecentrum handicap + studie. Deze organisatie geeft tips en informatie over wetgevingen, studieaanpassingen, stages en studeren in het buitenland.
  • Higher Education Accessibility Guide (HEAG). Deze organisatie heeft een database met een overzicht van de toegankelijkheid van onderwijsinstellingen in diverse landen.
  • Nuffic. Deze organisatie biedt een overzicht van beurzen en fondsen voor een studie in het buitenland.

Prestatiebeurs bij handicap of beperking

Het kan voor komen dat iemand door de gevolgen van een handicap of beperking niet op tijd af kan studeren. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt in sommige gevallen rekening met een studieachterstand als gevolg hiervan.

Diplomatermijn
De mogelijkheid bestaat om een verlenging aan te vragen van de diplomatermijn als het niet lukt om binnen de termijn af te studeren als gevolg van een handicap of chronische ziekte.

Geen diploma
Als iemand als gevolg van een beperking of handicap geen diploma heeft kunnen halen, bestaat er de mogelijkheid om (onder voorwaarden) de prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Nieuwe studiefinanciering
Er bestaat ook een mogelijkheid om opnieuw studiefinanciering aan vragen voor het starten van nieuwe studie wanneer iemand chronisch ziek wordt of blijvend invalide raakt.

Vertraging door medische omstandigheden
De prestatiebeurs kan met twaalf maanden worden verlengd als iemand door medische omstandigheden studievertraging oploopt.

Aanvragen regelingen
Een aanvraag voor bovenstaande regelingen wordt meestal ingediend via een decaan van de onderwijsinstelling. Deze decaan moet achter het verzoek staan en de “Verklaring onderwijsinstelling” op het formulier “Verzoek voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden” invullen.

Overige wetten en regelgevingen

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of beperking (WGB)
In de WGB staat vastgelegd dat mensen met een beperking door een handicap of door een beperking recht hebben op noodzakelijke en geschikte voorzieningen. Een student heeft de mogelijkheid om voorzieningen aan te vragen die hij/zij nodig heeft tijdens zijn/haar studie.

De onderwijsinstelling heeft alleen de mogelijkheid dit verzoek af te wijzen als het aanleggen van deze voorziening een ‘onevenredige belasting’ zal zijn. Het begrip ‘onevenredige belasting’ is een belangenafweging. Het is van te voren niet te bepalen wanneer een aanpassing voor een gehandicapte of chronisch zieke student onevenredig is. Dit kan namelijk verschillen per student en zal aan de hand van de omstandigheden beoordeeld moeten worden door de onderwijsinstelling. Decanen van onderwijsinstellingen zijn in veel gevallen op de hoogte van de mogelijkheden voor studeren met een handicap of chronische ziekte.

Wet overige OCW-subsidies (WOOS)
De WOOS maakt het voor studenten met een handicap of chronische ziekte mogelijk om voorzieningen, zoals vervoer en-/of andere hulpmiddelen, aan te vragen waardoor studeren mogelijk wordt.

Voorbeelden van hulpmiddelen die worden vergoed zijn:

  • Een brailleregel of leesregel (dit apparaat wordt als hulpmiddel gebruikt bij het typen op een computer)
  • Speciale bureaustoel
  • Een tolk voor gebarentaal
  • Vervoer, zoals een aangepaste auto, fiets of taxi

Het is mogelijk om vergoeding voor deze hulpmiddelen aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op de website van het UWV staat het formulier ‘Aanvraag voorzieningen scholing’, waarmee deze aanvraag ingediend kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina vergoedingen hulpmiddelen school

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Deze vorm van ondersteuning voor mensen met een beperking of een handicap wordt geregeld vanuit de gemeente waar de persoon woonachtig is en richt zich op praktische hulp. Via deze weg kunnen onder andere woningaanpassingen aangevraagd worden zoals verlaagde drempels of bredere deurposten. Ook voor vervoersoplossingen kan je hier terecht. Hierbij kan je denk aan een fiets met aanpassingen, een pas voor de Regiotaxi en een gehandicaptenparkeerkaart. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage. Deze zorg wordt geregeld door de gemeente, je kunt dus bij het gemeenteloket terecht voor meer informatie of voor het aanvragen van deze ondersteuning.

Handige websites

Overzicht van links over gehandicaptenzorg

© 2005 - 2017 Studenten-Zorgverzekeringen.nl | Cookies | Partners | Hoe werken wij? | Privacy | Disclaimer.